Нашият подход

Подхождаме индивидуално

Индивидуален подход – според специфичните потребности и цели на Клиента

Питаме

Стремим се още в самото начало да си изясним какво се очаква от нас

Анализираме

Правим анализ на процесите и структурите, наличните ресурси, факторите на влияние, както и на възможностите и заплахи за развитие

Предлагаме

Представяме препоръки/стратегия за подобрения

Дейставаме

Осъществяваме приетата стратегия като напредъка се контролира периодично

Комуникираме

При възникване на проблем в процеса на работа, клиентът се уведомява веднага и проблемът се обсъжда, за да могат да се вземат своевременно необходимите мерки

Сектори на дейност

През дългогодишната ни практика сме натрупали опит в различни сектори от икономиката, включително:

 • Селско стопанство и земеделие
 • Преработваща промишленост
 • Производство и разпределение на електрическа енергия
 • Доставяне на води и канализационни услуги
 • Строителство
 • Търговия
 • Транспорт
 • Туризъм
 • Недвижими имоти
 • Професионални дейности и научни изследвания
 • Административни и спомагателни дейности
 • Други

Познания и умения

В резултат на нашата работа в различни сектори, както и участието ни по проекти, ние сме изградили познания и разбиране, специфични за тези сфери, в това число по отношение на:

Регулаторна рамка и законодателство

Бизнес практика

Оперативни методи

Счетоводно и данъчно третиране на сделки и операции

Финансов ефект и прогнози

Администрация

Въпреки натрупаният опит и умения, нашият екип подхожда индивидуално към всеки отделен ангажимент, като се стреми да се запознае с най-новите тенденции, промени и изисквания за този конкретен случай, включително ако това изисква допълнителни квалификации. По този начин, ние сме готови да се справим с всички предизвикателства на съвременната бизнес среда и така да помогнем на нашите клиенти да развиват дейността си в желаната посока.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас