Практика

Сектори на дейност

През дългогодишната ни практика сме натрупали опит в различни сектори от икономиката, включително:

 • Селско стопанство и земеделие
 • Преработваща промишленост
 • Производство и разпределение на електрическа енергия
 • Доставяне на води и канализационни услуги
 • Строителство
 • Търговия
 • Транспорт
 • Туризъм
 • Недвижими имоти
 • Професионални дейности и научни изследвания
 • Административни и спомагателни дейности
 • Други

Проекти по оперативни програми

Също така сме участвали в различни проекти по оперативни програми, финансирани от фондовете на Европейския съюз, включително:

 • Развитие на човешките ресурси
 • Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
 • Административен капацитет 2007-2013
 • Околна среда 2007-2013
 • Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013
 • Други

Познания и умения

В резултат на нашата работа в различни сектори, както и участието ни по проекти, ние сме изградили познания и разбиране, специфични за тези сфери, в това число по отношение на:

Регулаторна рамка и законодателство

Бизнес практика

Оперативни методи

Счетоводно и данъчно третиране на сделки и операции

Финансов ефект и прогнози

Администрация

Въпреки натрупаният опит и умения, нашият екип подхожда индивидуално към всеки отделен ангажимент, като се стреми да се запознае с най-новите тенденции, промени и изисквания за този конкретен случай, включително ако това изисква допълнителни квалификации. По този начин, ние сме готови да се справим с всички предизвикателства на съвременната бизнес среда и така да помогнем на нашите клиенти да развиват дейността си в желаната посока.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас