Годишен доклад за дейността

Във връзка с изготвянето на Годишен финансов отчет (ГФО) за годината, чл. 247 от Търговския закон изисква от управлението на дружеството, в лицето на управител или изп. директор, да изготви Годишен доклад за дейността, наричан още Доклад на ръководството. В него се описва развитието на дейността и се разяснява ГФО.

Според изричните изисквания на чл. 247, в него задължително трябва да се посочат:

 • възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
 • придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
 • правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
 • участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
 • договорите по чл. 240б от Търговския закон , сключени през годината.

В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Вземайки предвид законовите изисквания, ние предлагаме следната структура на доклада:

Годишен доклад за дейността

 1. Развитие и резултати за годината
  • Информация за развитие на дейността
  • Отношения с клиенти, доставчици и конкуренти
  • Влияние на пазарни, икономически и други тенденции
 2. Финансово състояние и резултати
  • Имуществено състояние
  • Капиталова структура
  • Анализ на резултатите и ключови показатели
 3. Основни проблеми и рискове
 4. Стратегия
  • Вероятно бъдещо развитие на предприятието
  • Стопански цели
  • Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност
 5. Събития, настъпили след датата на ГФО
 6. Информация за капитала на дружеството, изисквана на основание чл. 187/247 от Търговския закон.
 7. Управление
  • Възнаграждения на ръководството
  • Добро корпоративно управление
  • Отговорности на ръководството