Членство в АДВИБ и новите изисквания на ЗППЦК

От 2017 г., Одит Консулт е член на Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), което дава възможност на дружеството да бъде част от промените, настъпващи по отношение на нормативната рамка и новите бизнес практики за предприятията, попадащи в техния обхват.

В резултат на измененията в регулаторната рамка на Европейско ниво, в българското законодателство се въвеждат изискванията на:

 • Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
 • Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета;
 • чл. 92 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
 • Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета;
 • Други изменения, които не са свързани с изисквания на европейското законодателство.

Те намират отражения в новия Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор (КФН). С тях се въвеждат редица нови изисквания относно оповестяване на информация от страна на:

 • Публични дружества;
 • Предприятия от обществен интерес (ПОИ);
 • Предприятия, попадащи в обхвата на параграф от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Част от основните промени включват:

 • Във връзка с Чл. 100н, ал. 4 ЗППЦК – съдържание на годишния финансов отчет за дейността – друга информация, определена с наредба: информацията по приложение 10 и 11 и годишни справки по образец, определен от заместник-председателя на КФН;
 • Във връзка с Чл. 100н, ал. 5 ЗППЦК – съдържание на годишния консолидиран финансов отчет за дейността – друга информация, определена с наредба: годишния одитиран финансов отчет на дружеството майка, изготвен съгласно националното законодателство на държавата членка по седалището на дружеството майка и годишни справки по образец, определен от заместник-председателя;
 • Въвежда се нов Раздел VII Разкриване на информация за лицата по §1д от ДР на ЗППЦК;
 • Конкретизиране на информацията, която лицата по §1д от ДР на ЗППЦК следва да разкриват на тримесечна, шестмесечна и годишна база;
 • Съдържание и форма на междинните и годишните финансови отчети на лицата по §1д от ДР на ЗППЦК;
 • И други промени.

Макар че новите нормативни изисквания имат за цел да подобрят капиталовия пазар в страната, както и информираността на инвеститорите в съществени сфери на икономиката, те правят регулаторната рамка по-сложна и по-комплексна. Това изисква по-задълбочен подход при работата в обхвата на новите нормативни изисквания.

Следете нашия сайт за повече информация по тази тема, както и страницата на АДВИБ.

Levea a Reply

You must be logged in to post a comment.*