Счетоводство

Счетоводен процес

Организация на счетоводния процес

Счетоводна политика

Изготвяне, проверка, анализ и актуализация на счетоводната политика

Документооборот

Организиране на вътрешния контрол и разработване на документооборота

Материални ресурси

Управление на материалните ресурси

Вътрешен контрол

Участие при инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол

Счетоводни казуси

Консултиране по оперативни счетоводни казуси

Счетоводен преглед

Извършване на текущ счетоводен преглед и анализ

Законови изисквания

Контрол за съответствия със законовите изисквания

Счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Обучение

Обучение и подготовка на кадри

Изготвяне на

  • финансови отчети
  • отчети за БНБ
  • справки и отчети за НСИ

Нашият опит

В унисон с цялостния ни подход, нашите счетоводни услуги са насочени към конкретни казуси, консултиране и третиране на операции. Целта ни е информираме клиентите си за всички новости от счетоводното и данъчно законодателство, които имат отношение към бизнеса на клиента и влияят на неговите възможности за развитие.

Подпомагаме клиентите си да направляват успешно своята финансова отчетност, което им позволява да се концентрират върху оперативната страна на своя бизнес. Чрез задълбочено разбиране и опознаване на всяка дейност на клиентите ние откриваме възможности за подобряване управлението на информационните потоци в техните предприятия. Това се постига чрез подбор на специалисти, както и чрез тяхната непрекъсната професионална подготовка

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас