Одит

Одит на финансови отчети

 • Националните счетоводни стандарти (НСС)
 • Международните стандарти за финансови отчети (МСФО)
 • Друга общоприета отчетна рамка

Одит на консолидирани финансови отчети

 • Националните счетоводни стандарти (НСС)
 • Международните стандарти за финансови отчети (МСФО)
 • Друга общоприета отчетна рамка

Одит на проекти

 • Неправителствени организации
 • Финансирани чрез фондовете на Европейския съюз
 • Финансирани от Международна банка за възстановяване и развитие
 • Финансирани от Международен валутен фонд
 • Финансирани от други международни финансови институции

Одит със специална цел

 • Регулаторни изисквания
 • Ограничен преглед на финансови отчети
 • Тематични проверки на обекти
 • Други

Стартирайки през 1998 г. като одиторска компания, одитът продължава да заема основна част от нашите услуги. Ние предлагаме и изпълняваме одиторски ангажименти, прилагайки методология, разработена на базата на Международните одиторски стандарти и спецификата на местното законодателство, както и най-добрите практики в областта на одита.

За да предложим услуга, която не само изразява професионално одиторско мнение по проверявания финансов отчет, но и обогатява бизнеса на клиента, ние се стремим да:

 • Да получим комплексно разбиране за дейността на клиента, включително:
  • Специфика на отрасъла и стопанската среда
  • Стратегия и цели
  • Рискове и предизвикателства
  • Финансови резултати
  • Контролната система
 • Да анализираме финансовите показатели на дружеството
 • Да запознаем управлението с нашите констатации
 • Да консултираме управлението по ключови въпроси

Така ние утвърждаваме репутацията си на независими одитори, които изпълняват своите ангажименти с висок професионализъм, качество и ефективност.

Повече от 18 години практика,  участие в над 30 бизнес сделки по преструктуриране на дружества, повече от 60 активни клиенти, партньорство в над 10 европейски проекта.

Свържи се с нас